Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γεννηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
ἀμήν.

 

 

Engel der Vergeltung Uriel

 

 

 

Name im Himmel: Uriel

Name auf Erden: Ahrim

Bekannt als: Engel der Vergeltung

Rasse: Erzengel

Gesinnung: rechtschaffend gut

 

Größe: 1,90 m

Alter: unbekannt

Haarfarbe (Engel): schwarz

Haarfarbe (Mensch): schneeweiss

Augenfarbe (Engel): grau

Augenfarbe (Mensch): eisblau

 

Macken: hat keinerlei Erfahrung mit den

Erdenbewohnern,

fanatischer Verfechter des Guten

Merkmale (Engel): besitzt 6 Flügel

Merkmale (Mensch): Kleidung aus Leder

 

Charakter: zielstrebig, gelassen, freundlich, hilfsbereit,

auf der Erde wirkt er unerfahren

Mag: den Himmel, seiner Arbeit nachzugehen, Unschuldige

Hasst: abtrünnige Engel, dunkle Geschöpfe

Fähigkeiten (Engel): unbekannt

Fähigkeiten (Mensch): Schwertkampf, Lichtmagie

bevorzugte Waffe: sein Breitschwert "Lichtklinge Nanatsaya"

 

 

Das Leben im Himmel

 

 

Text folgt

 

 

Das Leben auf Erden

 

 

Text folgt

 

 

Jophiel - Begleiter und Mitstreiter

 

 

Text folgt

 

 

Lichtklinge Nanatsaya

 

 

Text folgt

 

 

Amaroth

 

 

Text folgt noch

Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!